hello@personastudio.eu

Ochrana osobných údajov & Súbory Cookies

I.
PREVÁDZKOVATEĽOM INTERNETOVEJ STRÁNKY JE

Samuel Sakala
Hliník nad Váhom 1
01401 Bytča
IČO:  53227590
Zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Žilina č. 580-68689

Prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky
www.personastudio.eu

Vami poskytnuté osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Mojou povinnosťou vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom je poskytnúť informácie o tom, ako dochádza k ich spracúvaniu a ako dosiahnuť ich bezpečnosť.

II.
ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie zmluvy.

III.
ZOZNAM SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na vybavenie Vašej objednávky a na súčasné splnenie zákonných povinností, spracúvame:

meno a priezvisko

adresa pre doručenie/na fakturačné účely,

údaje o objednávke,

údaje o platbách,

kontaktná osoba,

telefónne číslo,

e-mail.

IV.
DOBROVOĽNOSŤ POSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva. Prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie alebo na marketingové účely v prípade prihlásenia k odoberaniu noviniek prostredníctvom emailovej komunikácie.

Účtovníctvo
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom splnenia si našich povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov vzťahujúcich sa na agendu účtovníctva.

Evidencia reklamácií
Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu uplatnenia Vašej reklamácie za účelom jej vybavenia. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, z dôvodu plnenia zmluvnej povinnosti.

Newsletter
Vaše osobné údaje – emailovú adresu, spracúvame z dôvodu zasielania noviniek do vašej emailovej pošty. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel len s vašim súhlasom pri odoslaní registračného formuláru, pričom sa z newsletteru môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom tlačidla v emaily. Vaše osobné údaje budú po tomto kroku bezodkladne zlikvidované.

V.
ZVEREJNENIE ÚDAJOV

Prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov nezverejňuje.

VI.
PODMIENKY SPRACÚVANIA

Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ.

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.

VII.
POSKYTOVANIE ÚDAJOV

Za účelom splnenia si zmluvných povinností poskytujeme vaše osobné údaje dopravcovi, (Slovenská pošta)
V prípade existencie sprostredkovateľskej zmluvy, sprostredkovateľovi, v súlade s platnými právnymi predpismi.

Cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetovej stránky môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetová stránka môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetová stránka predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetovej stránky, prípadne na marketingové účely pre analytické účely. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetovej stránky pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetovej stránky nemusia byť funkčné.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

IČO: 53227590, neplatca DPH